top of page

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Koen de Haas Fotografie

 

Laatst bijgewerkt op 4-3-2023

 

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten tussen Koen de Haas Fotografie (hierna aangeduid als "de Fotograaf") en de opdrachtgever (hierna aangeduid als "de Klant"). Door gebruik te maken van de diensten van de Fotograaf gaat de Klant akkoord met deze voorwaarden.

 

2. Offertes en Prijzen

Alle offertes van de Fotograaf zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De Fotograaf behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, maar zal de Klant hiervan tijdig op de hoogte stellen.

 

3. Uitvoering van de Opdracht

De Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, in overeenstemming met de professionele standaarden in de fotografie. De Klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van alle benodigde informatie en instructies voor een goede uitvoering van de opdracht.

 

4. Annulering en Wijzigingen

Annuleringen of wijzigingen van de opdracht dienen schriftelijk te worden gemeld. Bij annulering tot 7 kalenderdagen voor de geplande shoot kan de shoot eenmalig kosteloos worden verzet, waarbij de datum wordt voorgesteld door de fotograaf; indien er geen nieuwe datum overeengekomen wordt of de shoot binnen 7 kalenderdagen voor aanvang wordt verzet wordt 50% van het geoffreerde
bedrag in rekening gebracht.

 

5. Auteursrecht en Gebruik van Foto's

De Fotograaf behoudt het auteursrecht op alle gemaakte foto's. De Klant verkrijgt het recht om de foto's te gebruiken voor het overeengekomen doel, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het is de Klant niet toegestaan de foto's te bewerken of te verkopen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Fotograaf.

 

6. Betaling

Facturen dienen binnen de op de factuur vermelde termijn te worden voldaan. Bij niet-tijdige betaling is de Klant in verzuim en kan de Fotograaf wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen.

 

7. Aansprakelijkheid

De Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade of verlies van foto's of andere eigendommen van de Klant. De aansprakelijkheid van de Fotograaf is beperkt tot het bedrag dat de Klant heeft betaald voor de opdracht. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

 

8. Klachten

Klachten over de geleverde diensten of foto's dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk te worden gemeld. De Fotograaf zal zich inspannen om eventuele klachten naar tevredenheid van de Klant op te lossen.

 

9. Overmacht

De Fotograaf is niet aansprakelijk voor vertragingen of het niet nakomen van verplichtingen als gevolg van overmacht, zoals ziekte, natuurrampen, stakingen, of andere onvoorziene omstandigheden. Fotograaf heeft het recht zich in geval van onvoorziene omstandigheden door een derde te laten
vervangen.

 

10. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen de Fotograaf en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

 

11. Slotbepalingen

Deze algemene voorwaarden kunnen door de Fotograaf worden gewijzigd. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de website van de Fotograaf. De algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Fotograaf en de Klant en vervangen alle eerdere afspraken en overeenkomsten.

 

Door gebruik te maken van de diensten van Koen de Haas Fotografie, verklaart de Klant akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

bottom of page